Productie si comercializare scule de mana profesionale Garantia producatorului – Garantia totala *NOVALIA SA (RO23049178) - ne gasiti si pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice:
SEAP www.e-licitatie.ro

 

REGULAMENT CONCURS “Și profesioniștilor le este frică

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Organizatorul Concursului “Și profesioniștilor le este frică” (denumit in continuare “Concursul”) este NOVALIA S.A., cu sediul social în Brașov, Str. Narciselor Nr.50, IMOBIL 1, 500251, cod unic de înregistrare RO23049178, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J08/44/2008, reprezentată legal prin Director General Mihai Pădure (denumită în continuare “Organizator”).

1.2 Autentificarea și legalizarea Regulamentului, desemnarea și validarea câștigătorului, expedierea premiului vor fi realizate de Organizator. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3 Regulamentul, precum și detaliile Concursului sunt disponibile fiecărui solicitant în mod gratuit, pe pagina de Facebook IUS https://www.facebook.com/sculeprofesionale (denumită în continuare “Pagina de Facebook IUS”), pe toată durata derulării Concursului, precum și pe website-ul Organizatorului, la adresa: https://www.mob-ius.ro/ro/regulament-concurs/

1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda Concursul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost realizată și informarea inițială, respectiv pe Pagina de Facebook IUS și pe Pagina de Instagram IUS, cu cel puțin 24 (douăzecișipatru) de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

1.5 Participanţilor la Concurs li se pune în vedere că Regulamentul este redactat în conformitate cu politica Facebook și Instagram de organizare a promoţiilor, valabilă la data demarării Concursului şi orice modificare a politicii de organizare a promoţiilor poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament.

1.6 Totodată, participanţilor li se pune în vedere că prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe site-ul www.facebook.com nu este organizată, iniţiată, supervizată, sponsorizată, administrată, asociată sau promovată de Meta (Facebook/ Instagram), iar mărcile promovate sau produsele/serviciile acordate ca şi premii în cadrul Concursului nu sunt finanţate (total sau parţial) de Meta (Facebook/ Instagram).

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1 Concursul începe la data de 31 octombrie 2022, ora 10.00 și se încheie la data de 6 noiembrie 2022, ora 23:59 pe Pagina de Facebook IUS: https://www.facebook.com/sculeprofesionale.

2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a reduce/ prelungi în mod unilateral perioada Concursului, după caz, dar nu înainte de a anunța această decizie public, pe pagina de Facebook IUS dedicată Concursului și de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

2.3 În cazul în care, cel târziu până la data de 6 noiembrie 2022 ora 23:59 Organizatorul constată că nu există cel puțin 1 înregistrare validă, Concursul se anulează în mod automat la această dată, fără a mai fi necesară anunțarea prealabilă sau îndeplinirea oricărei alte formalități.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1 Poate participa la Concurs orice persoană fizică, cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în România, sau cetăţean străin ori apatrid rezident pe teritoriul României (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenţă fiscală înregistrat la Administraţia Financiară), care a împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani la data începerii Concursului şi care este posesorul legal al unui cont personal de Facebook, respectiv Instagram, în funcție de platforma pentru care optează pentru participarea la concurs, cu date reale privind identitatea şi posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare "Participanţii"). Persoanele cu vârsta mai mică de 18 (optsprezece) ani la data demarării Concursului nu pot participa.

3.2 Angajații și colaboratorii Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora, nu au dreptul de a participa la concurs.

3.3 Participantul la acest Concurs trebuie să fie persoană fizică, “posesor legal” al unei adrese de email și posesor al unui cont valid în rețeaua de socializare Facebook (www.facebook.com),  în perioada de desfășurare a concursului. "Posesor legal" este denumită orice persoană fizică careia i s-a dat în folosinţă o adresă de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizaţie (firma, instituţie etc.) care are dreptul să creeze şi să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

3.4 Se prezumă că fiecare participant deține cu titlu legal contul de Facebook, respectiv contul de Instagram cu care participă la concurs. Organizatorul nu are obligația de a verifica și de a certifica titlul Participantului asupra contului de Facebook sau Instagram cu care acesta participă la Concurs și nu poate fi ținut răspunzător pentru lipsa titlului sau orice utilizare neautorizată a acestuia de către Participant.

3.5 Pentru a putea participa la Concurs, participantul trebuie să ia la cunoştinţă şi să accepte prezentul Regulament. Participarea echivalează cu acceptarea integrală, fără obiecţiuni, de către Participanţi a prezentului Regulament, inclusiv prevederile acestuia în materia protectiei datelor cu caracter personal.

 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

4.1 Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”), în vigoare începând cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectuează în conformitate cu prevederile Anexei 1 la prezentul Regulament “PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”, care face parte integrantă din acesta.

4.2 Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1 În cadrul Concursului, se va acorda 1 (unu) premii constând în: 1 x Set genunchiere profesionale Comfort marca MOB Ref. 6193000001.

5.2 Valoarea totală a premiilor este de 135,86 lei (TVA inclus) și este acoperită de NOVALIA S.A. în calitate de Organizator.

5.3 Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiile Concursului nu pot fi înlocuite cu contravaloarea lor în bani ori cu un alt bun sau serviciu.

5.4 De asemenea, Câștigătorii nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale premiilor.

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

6.1 Pentru înscrierea la Concurs şi pentru a putea câştiga premiile acordate, Participanţii care îndeplinesc condiţiile de participare, menţionate în Secțiunea 3 - „DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament, trebuie să urmeze întocmai paşii menţionaţi în următorul mecanism:

a) Participantul va accesa Pagina de Facebook IUS https://www.facebook.com/sculeprofesionale, unde va găsi postarea de concurs;

b) Pentru înscrierea la concurs, participantul trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:

             b.1) Să scrie un comentariu la postarea de concurs în care să povestească o experiență pe care a perceput-o ca provocare legată de uneltele de mână pe care le-a folosit și cum a depășit senzația de frică sau care este cea mai mare temere pe care o are când alege o unealtă de mână (ciocane, chei, șurubelnițe, bituri, scule antiexplozie, etc).

             b.2) Să folosească un limbaj lipsit de injurii, violență sau atitudine ostilă față de ceilalți participanți la concurs, alți oameni, companii și branduri.

c) Se va lua în considerare numai prima înscriere (comentariu) pentru fiecare Participant. Dacă vor exista mai multe înscrieri (comentarii) operate de acelaşi Participant în cadrul Concursului, se va lua în considerare prima înscriere pentru fiecare user care postează un comentariu valid conform literei b) de mai sus la postarea Concursului;

d) Un Participant se poate înscrie în mod valid în concurs prin accesarea postării de concurs.

e) Participanţii vor fi singurii răspunzatori pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală şi publicitate, precum şi orice alt domeniu relevant.

6.2 Fiecare Participant trebuie să respecte următoarele cerinţe obligatorii în vederea înscrierii şi participării sale valabile la Concurs:

- Comentariul înregistrat de către un Participant cu conţinut pornografic, ofensator, care conţine injurii, care descrie orice formă de violenţă sau prezintă scene în care se produce durere cuiva sau scene de violenţă sexuală sau de cruzime, scene care prezintă sau sugerează acte sexuale, care prezintă arme de orice fel, care constituie o încălcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată, care prezinta consum de droguri sau alte substanţe ilegale, care prezintă consum excesiv de alcool, care promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnică sau socială, care dovedesc un caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care poate aduce prejudicii unei persoane şi/sau încalcă dreptul la imagine al unei persoane, afaceri sau întreprinderi, care sunt protejate de drepturi de autor, care conţin publicitate sau materiale promoţionale ale unor terţi, care contine ameninţări către orice terţă persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea, dreptul la viaţă privată şi/sau alte drepturi ale oricăror terţe persoane, societăţi sau entitate şi nu trebuie să încalce în nici un alt mod legile şi reglementările aplicabile, care conţin mesaj sau imagine cu conţinut licenţios sau antisocial nu vor fi acceptate pentru înscrierea în Concurs.

6.3 Participantul nu va încărca materiale comerciale, publicitare şi nici nu va transmite comentarii, de natură comercială care, în mod direct sau indirect promovează anumite produse sau servicii, promoţii, campanii, conţin referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrate, conţin aluzii la mărcile de ţigarete sau alcool, mesaje adresate minorilor sau care fac referire la minori („baby” nu se referă exclusiv la minori).

6.4 De asemnenea, este interzisă solicitarea adresată de către un Participant altor Participanţi să devină membri/utilizatori/vizitatori ai vreunui site, grup de discuţie, organizaţie etc.

6.5 Comentariile sau imaginile încadrate în situaţiile descrise la punctele 6.2 şi 6.3 vor fi eliminate înainte de desemnarea câştigătorului.

6.6 Participantul este singurul responsabil pentru consecinţele directe sau indirecte ale publicării comentariilor sau imaginilor în cadrul Concursului pe conturile IUS. Sub niciun fel de circumstanţe, Organizatorul nu poate fi găsit răspunzător pentru orice fel de material (comentarii, imagini), orice fel de erori sau omisiuni în cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de către Participanţi a paginii de socializare Facebook IUS (https://www.facebook.com/sculeprofesionale)  și a participării la Concurs.

Organizatorul nu este responsabil pentru faptul că terţe părţi pot utiliza comentariile sau imaginile pe care Participanţii la Concurs le postează sau le fac disponibile în spaţiul dedicat Concursului şi nu numai. De asemenea, Participanţii îşi asumă întreaga răspundere civilă şi penală pentru comentariile pe care le transmit sau le publică în spaţiul dedicat Concursului pe paginile https://www.facebook.com/sculeprofesionale).

6.7. În ceea ce priveşte conţinutul trimis de Participanţi pe paginile rețelelor sociale ale IUS (text, imagini etc.), Organizatorul poate să utilizeze, distribuie, reproducă, modifice, adapteze şi să afişeze public acest conţinut în scopul promovării sau îmbunătăţirii paginilor de Facebook și Instagram IUS, precum şi în orice alt scop consideră necesar şi util.

În acest sens, prin participarea la Concurs în conditiile Regulamentului, Participanții înțeleg, acceptă și sunt de acord cu faptul că Organizatorul poate să utilizeze, distribuie, reproducă, modifice, adapteze și să afișeze public acest conținut în scopul promovării sau îmbunătățirii paginilor de Facebook și Instagram IUS, precum și în orice alt scop, fără ca ei să poată emite vreo pretenție de orice natură față de Organizator ce ar izvorî din aceste raporturi.

6.8 Organizatorul are următoarele drepturi:

- trimiterea unui comentariu text nu este o garanţie că persoana va participa la Concurs, Organizatorul având dreptul să refuze/descalifice orice comentariu sau imagine care nu respectă prevederile acestui Regulament;

- Organizatorul are dreptul de a înlătura de pe pagina de Facebook, respectiv Instagram IUS comentariile trimise de către Participanţi, dacă ulterior publicării Organizatorul descoperă că nu au fost îndeplinite condiţiile Concursului;

- Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea, costurile acestui Concurs, desfăşurarea în bune condiţii a acesteia. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea în mod nelegal sau neregulamentar de premii, Organizatorul va notifica autorităţile competente cu privire la aceste fapte şi totodată va putea solicita atragerea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECȚIUNEA 7. SELECTAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

7.1 Câștigătorul va fi desemnat la data de 7 noiembrie 2022, prin tragere la sorți, dintre participanții care au îndeplint condițiile enunțate anterior (Secțiunea 6. “MECANISMUL CONCURSULUI”).

Se va alege 1 (unu) câștigător și 2 (două) rezerve ale acestuia.

Fiecare înscriere validă la concurs va primi câte un număr de înregistrare, în baza căruia se vor realiza 3 extrageri:

- Extragerea 1: câștigătorul Setului de genunchiere profesionale Comfort marca MOB Ref. 6193000001

- Extragerea 2: rezerva 1

- Extragerea 3: rezerva 2

În situația în care câștigătorul refuză premiul acordat sau nu poate fi contactat în vederea ridicării acestuia, premiul se va repartiza primei rezerve.

Tragerea la sorți se va realiza în data de 7 noiembrie 2022, utilizând platforma random.org.

Câștigătorii și rezervele acestora vor fi anunțați în cadrul unei postări pe pagina de Facebook IUS, în data de 8 noiembrie 2022, ora 11:00. Aceștia vor fi contactați prin mesaj privat pe contul de Facebook cu care a participat la concurs, pentru validare și comunicarea detaliilor pentru a intra în posesia premiului.

În cazul în care niciun participant nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament, Concursul va fi declarat nul.

7.2 Organizatorul își declină orice răspundere în situația în care Participantul nu răspunde la mesajul transmis de organizator în privat pe contul cu care a participat la concurs în termen de 72 (șaptezecișidouă) de ore lucrătoare sau pentru oricare alte situații în care Participantul nu poate fi contactat. Participantul care nu răspunde mesajului privat transmis de organizator în termen de 72 (șaptezecișidouă) de ore lucrătoare de la data anunțării contactării conform prezentului Regulament, va fi desemnat necâștigător și se va trece la contactarea primei rezerve, conform procedurii de mai sus.

7.3 După validarea câștigătorului, numele de utilizator al acestuia și premiul acordat vor fi făcute publice prin afișarea pe pagina de Facebook IUS, în maxim 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la momentul validării, în cadrul postării de concurs prin intermediul unui comentariu.

7.4 Contestațiile se pot formula și trimite în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la data primei publicări a câștigătorului pe pagina dedicată Concursului. Contestația se trimite prin e-mail organizatorului, pe adresa: roxana.manescu@ius.ro și va cuprinde în mod obligatoriu:

i) numele și prenumele din actul de indentitate și link/adresa web a contului din rețeaua de socializare cu care a participat la Concurs

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația

7.5 Contestațiile se vor soluționa de Organizator în termen de 48 (patruzecișiopt) de ore lucrătoare de la confirmarea primirii acestora.

7.6 Participantul declarat câștigător are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra în posesia Premiului prin intermediul unui mesaj transmis Organizatorului.

7.7 Refuzul exprimat în aceste condiții va fi consemnat de Organizator și se consideră irevocabil, Organizatorul declarând-ul necâștigător și trecând la contactarea rezervei în ordinea desemnării conform programului de distribuție aleatorie random.org.

 

SECŢIUNEA 8. ÎNMÂNAREA PREMIULUI

8.1. Înmânarea premiului câştigătorilor se va face pe cheltuiala Organizatorului.

Premiul va fi transmis către câștigător de către Organizator prin intermediul unei firme de curierat, cu confirmare de primire, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data validării câștigătorului.

8.2. Organizatorul și colaboratorii acestuia nu vor fi responsabili pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiului cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, servicii de curierat etc.

8.3. Înmânarea premiului se va face strict participantului desemnat câştigător, prezentând un act de identitate care să valideze datele acestuia, la adresa de livrare comunicată de acesta în baza unui proces-verbal de predare-primire, precum şi a formularului de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, după caz. Câștigătorului i se pune în vedere că atribuirea Premiului nu este condiționată de transmiterea copiilor de pe actele de identitate, însă este condiționată de prezentarea actelor de identitate în scopul validării.

8.4. Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considere de Organizator.

8.5. Orice eroare şi/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acurateţea datelor de contact furnizate de Participanţi fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

 

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea la Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreşte să se înscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului.

9.2. Totodată, Organizatorul va fi exonerat de răspundere şi nu va fi implicat în niciun litigiu legat de deţinerea cu titlu valabil a conturilor de Facebook si Instagram de pe care Participanţii intră în Concurs, inclusiv ca urmare a furtului sau utilizării neautorizate a acestora.

9.3. Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanţilor, în cazul în care aceştia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde câştigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participării la acest Concurs sau orice alt Concurs organizat de NOVALIA S.A. şi care nu au fost transmise de Organizator conform prezentului Regulament. În acest sens, oricăror persoane care intenţionează să participe la Concurs sau participă la Concurs, li se pune în vedere ca, în situaţia câştigării unui premiu în cadrul acestui Concurs, informarea iniţială referitoare la câştigarea premiului se va face prin publicarea pe paginile de Facebook IUS, respectiv Instagram IUS dedicate Concursului, a Participantului câştigător, urmând ca o confirmare a obţinerii premiului să se facă telefonic, după transmiterea informaţiilor de către Participantul câştigător, pe email, Organizatorului.

9.4. Cu privire la înscrierea în cadrul Concursului, Participanţii înţeleg că sunt singurii răspunzători de consecinţele acesteia.

9.5. Totodată, la momentul înscrierii, Participantul garantează următoarele:

a) Datele de identificare solicitate la înregistrare sunt cele adevărate, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente în vigoare;

b) Nu va face cereri de trafic excesiv, nu va furniza sau trimite mai departe serii de scrisori, corespondenţă aruncată sau nesolicitată sau reclamă neautorizată (spam) de orice fel, rezumate, scheme piramidale sau să se angajeze prin orice alt comportament intenţionat să inhibe ceilalţi Utilizatori de a utiliza acest site, sau orice alt site de internet, sau care este altfel posibil să păgubească sau să distrugă reputaţia Organizatorului sau reputaţia unei terţe părţi.

9.6. De asemenea, orice persoană care vizitează paginile de Facebook si Instagram aferente Concursului este informată că se vor lua toate măsurile rezonabile în vederea cenzurării comentariilor care se vor publica pe paginile aferente Concursului. Totuşi, orice persoană care vizitează paginile de Facebook si Instagram aferente Concursului înţelege faptul că în timpul vizitării şi/sau utilizării paginilor este expus unui conţinut obţinut dintr-o varietate de surse şi că Organizatorul nu poate fi ţinut responsabil în niciun fel de acurateţea, utilitatea, siguranţa, sau drepturile de proprietate intelectuală ale materialelor de pe pagină.

9.7. Organizatorul nu garantează că nu vor exista pe paginile de Facebook, respectiv Instagram comentarii ale unor Utilizatori care pot fi neplăcute, ofensatoare, indecente sau jignitoare. Utilizatorul înţelege faptul că în timpul vizitării şi/sau utilizării paginii de Facebook și Instagram este expus unui conţinut obţinut dintr-o varietate de surse şi că Site-ul şi administratorii săi nu sunt răspunzători în niciun fel de acurateţea, utilitatea, siguranţa, sau drepturile de proprietate intelectuală ale acestui conţinut.

9.8. Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală şi publicitate, precum şi orice alt domeniu relevant, pentru consecinţele directe sau indirecte ale publicării de comentarii în cadrul Concursului. Sub nici un fel de circumstanţe Organizatorul nu poate fi ţinut răspunzător pentru orice fel de material, orice fel de erori sau omisiuni în cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de către Participanţi a paginilor de Facebook și Instagram IUS şi a participării la Concurs.

 

SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE

10.1. Taxele şi impozitele aferente Premiului la data acordării, vor fi suportate de Organizator. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură (de exemplu contribuţii sociale datorate conform legii) în legătura cu Premiul sunt în sarcina exclusivă a câştigătorului acestuia.

10.2. Participanţilor nu le este impusă vreo taxă de participare în legatură cu participarea la prezentul Concurs sau în legătură cu intrarea în posesia Premiului şi niciun fel de cheltuieli indirecte, cu excepţia cheltuielilor normale de participare (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul legislatiei in vigoare privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

10.5. Prin participare la Concurs Participanţii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiului din prezentul Concurs.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 12. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZ FORTUIT

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament Oficial.

12.1 Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs pe paginile de Facebook IUS, respectiv Instagram IUS. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

12.2 Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs pe pagina de Facebook IUS https://www.facebook.com/sculeprofesionale), în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia evenimentului de forţă majoră sau caz fortuit, existenţa acestuia.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Concursului “DUO

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazul în care utilizați pagina de Facebook IUS https://www.facebook.com/sculeprofesionale) pentru a crea un cont sau pentru a participa la acest concurs, veți respecta politicile Meta și Facebook privind Cookie-urile, organizarea promoţiilor și prelucrarea datelor cu caracter personal, valabile la data demarării Concursului şi orice modificare a politicilor Meta și Facebook poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament.

Totodată, participanţilor li se pune în vedere că prin prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe site-ul www.facebook.com, operatorul NOVALIA va prelucra, date cu caracter personal ale câștigătorilor.

Prin prezentul Regulament, câștigătorul înțelege și consimte ca Organizatorul să-i facă public numele pe pagina de Facebook IUS dedicată Concursului.

NOVALIA S.A. se angajează să respecte confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prezenta Anexă descrie modul în care utilizăm, distribuim, protejăm și prelucrăm, în calitatea noastră de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta în legătură cu dumneavoastră prin participarea la Concurs.

Prezenta Anexa a fost redactată ținând cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”). Ne angajăm să respectăm GDPR în toate operațiunile de prelucrare a datelor în Spațiul Economic European și în orice alte cazuri în care se aplică.

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta

„Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în combinație cu alte informații, pentru a vă identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care vă privesc după cum urmează:

Cum utilizăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

În măsura permisă de lege, folosim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri legale:

Necesitate contractuală

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a vă permite să participați la concursul organizat pe baza prezentului Regulament și pentru a ne exercita și proteja drepturile care rezultă din participarea dumneavoastră la Concurs.

În cazul în care nu ne furnizați anumite Date cu Caracter Personal în vederea prelucrării descrise mai sus, este posibil să nu putem îndeplini obligațiile asumate în calitate de Organizator.

Obligație legală

Este posibil să fim obligați prin lege să colectăm și să prelucrăm anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastră. De exemplu, poate fi necesar să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:

• a îndeplini obligațiile fiscale;

• în scop probatoriu în legatură cu activităţile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menţionate la scopurile de mai sus, în vederea menţinerii evidenţelor legate de activităţile desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiţie şi exercitarea altor drepturi conform legii.

Interesele noastre legitime

Este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în cazul în care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de societate organizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova și îmbunătăți activitatea și a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:

• a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile noastre legale, de exemplu, apărarea societății în cazul litigiilor; și

• a ține evidența activităților desfășurate.

Consimțământul dumneavoastră

Putem solicita, de asemenea, în mod direct sau prin intermediul împuterniciților, consimțământul dumneavoastră separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

În cazul în care am solicitat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, puteți ulterior să retrageți acest consimțământ în orice moment contactându-ne la adresa prevăzută mai jos în secțiunea „Cum să ne contactați”, fără a aduce atingere caracterului legal al prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care ne furnizați Date cu Caracter Personal ale unor terțe părți, trebuie să vă asigurați că ați notificat respectiva terță parte înainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, arătându-i aceste prevederi privind Confidențialitate, explicându-i că Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate în conformitate cu aceastea, și obținând consimțământul său, dacă este cazul.

Distribuirea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal către Terțe Părți

În principiu, nu distribuim sau nu divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către terțe părți. Cu toate acestea, este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele cazuri:

Furnizorilor de servicii. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal societăților care prestează servicii pentru noi, care acționează ca persoane împuternicite de operator, precum furnizorii de servicii de marketing, curierat, plată / bancare, sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligația să păstreze confidențialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și nu au dreptul să utilizeze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în alt scop decât pentru a efectua serviciile pe care le prestează pentru noi.

Terțelor părți dacă acest lucru este impus de lege. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unei terțe părți dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale sau a deciziei unei autorități judiciare, a unei autorități publice sau a unui organism guvernamental, sau în cazul în care divulgarea este necesară pentru securitatea națională, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanță publică.

Altor terțe părți cu consimțământul dumneavoastră. Este posibil, de asemenea, să distribuim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unor alte terțe părți în cazul în care sunteți de acord cu o astfel de distribuire.

Păstrarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

Măsuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

Vom lua măsuri de precauție rezonabile pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal împotriva pierderii, utilizării abuzive sau modificării. Printre alte măsuri, asigurăm securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei și prin restricționarea în alt mod a accesului la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Transmiterea de informații pe internet nu este complet sigură si nu putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastră risc.

Trebuie, de asemenea, să luați în continuare măsuri pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizării unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastră la intervale regulate și asigurându-vă că nu ați divulgat parola(ele) dumneavoastră niciunei alte persoane și că nu v-ați dat acordul unei terțe părți pentru a avea acces la contul dumneavoastră de utilizator și la Datele cu Caracter Personal.

Drepturile Dumneavoastră în Legătură cu Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care noi le prelucrăm, sub rezerva condițiilor prevăzute în legile aplicabile:

• dreptul de a afla dacă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi  și de a solicita o copie a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și informații referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, terțele părți cărora le sunt divulgate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal;

• dreptul de a solicita rectificarea oricăror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;

• dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal sau restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, mai exact, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care va permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca noi să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

• dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal;

• dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați acordat;

• în anumite circumstanțe, dreptul de a solicita portabilitatea datelor;

• dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor competent, și

• dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi le luăm în legătură cu dumneavoastră și care produc efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Noi nu desfășurăm în general un astfel de proces decizional automatizat dar, în cazul în care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile în care sunt luate astfel de decizii.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact prevăzute în secțiunea de mai jos “Cum să ne contactați”.

Cum să ne contactați

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare, puteți să ne contactați prin e-mail la adresa  marketing@ius.ro. Puteți, de asemenea, să ne scrieți la: NOVALIA S.A, Brașov, str. Narciselor, nr. 50, județ Brașov, cod poștal 500251, România.